x close

ต่อใบขับขี่ 2567 มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารใดทำใบขับขี่บ้าง

          ต่อใบขับขี่ 2567 ทำยังไง สามารถ Walk in ต่อใบขับขี่แบบไม่ต้องจองคิวได้ไหม ต้องอบรมใบขับขี่หรือเปล่า และใช้เอกสารอะไรในการต่อใบขับขี่ ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เช็กได้เลย !

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ขับขี่รถทุกประเภท ตั้งแต่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงผู้ขับขี่รถสาธารณะ ต้องมีก่อนจะขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน ซึ่งใบขับขี่นั้นมีวันสิ้นอายุ (ยกเว้นผู้ที่ถือใบขับขี่ตลอดชีพ) และจะต้องต่อใบขับขี่เมื่อสิ้นอายุ โดยใบขับขี่แต่ละประเภทก็จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน ส่วนจะมีวิธีการยังไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ต้องจองคิวไหม อบรมอย่างไร หรือสามารถ Walk in ต่อใบขับขี่ได้เลย

ต่อใบขับขี่ 2567

ปัจจุบันใบขับขี่มีการกำหนดอายุใช้งาน และเมื่อหมดอายุจะต้องไปต่อใบขับขี่ (เว้นเสียแต่ว่าไม่ขับขี่รถอีก) ซึ่งการต่อใบขับขี่นั้นก็จะมีขั้นตอนที่เหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละชนิดของใบขับขี่ โดยแบ่งรายละเอียดตามกรณีต่อไปนี้

 • การต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว เป็นชนิด 5 ปี)

 • การต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

 • การจองคิวต่อใบขับขี่

ต่อใบขับขี่

เอกสารต่อใบขับขี่ ใช้อะไรบ้าง

 • บัตรประชาชน

 • ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ

 • ใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่

ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

          การขอต่อใบขับขี่รถส่วนบุคคลจากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็นชนิด 5 ปี มีหลักเกณฑ์ดังนี้
คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี

1. มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี มาแล้ว

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว หรือไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

3. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกลงโทษปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว

               • ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย

               • ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

               • ในลักษณะกีดขวางการจราจร

               • ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

               • โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

               • โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

4. ใบขับขี่ชั่วคราวต้องไม่หมดอายุ หรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี หากเกิน 1 ปี ต้องมีการทดสอบเพิ่มเติม

ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. ใบขับขี่ฉบับเดิม (ชั่วคราว 2 ปี)

2. บัตรประชาชนตัวจริง

3. ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอต่อใบขับขี่ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องสอบอะไรบ้าง

1. ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

               • ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ

               • ทดสอบสายตาทางลึก

               • ทดสอบสายตาทางกว้าง

               • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)

3. ชำระค่าธรรมเนียม ถ่ายรูปติดใบขับขี่ และรับใบขับขี่ โดยค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น ค่าคำร้อง 5 บาท และค่าธรรมเนียมใบขับขี่ตามแต่ละประเภท หากเป็นใบขับขี่รถยนต์ 500 บาท (รวม 505 บาท) ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 250 บาท (รวม 255 บาท)

หมายเหตุ หากใบขับขี่ชั่วคราวหมดอายุแล้วเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ และหากหมดอายุเกิน 3 ปี ต้องเข้าอบรม ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่ทั้งหมด

ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี

สำหรับใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล ทั้งใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ แบบ 5 ปี หมดอายุและต่อใบขับขี่ใบใหม่ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบขับขี่

1. เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล, ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล, ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล, ใบขับขี่รถบดถนน, ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว

2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้น ๆ

3. ใบขับขี่ฉบับเดิมต้องไม่หมดอายุ หรือหมดอายุไม่เกินกว่า 1 ปี หากเกิน 1 ปี ต้องมีการทดสอบเพิ่มเติม

ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

2. บัตรประชาชนฉบับจริง

3. ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอต่อใบขับขี่ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี ต้องสอบอะไรบ้าง

1. ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)
ต่อใบขับขี่

3. ชำระค่าธรรมเนียม ถ่ายรูปติดใบขับขี่ และรับใบขับขี่ โดยค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น ค่าคำร้อง 5 บาท และค่าธรรมเนียมใบขับขี่ตามแต่ละประเภท หากเป็นใบขับขี่รถยนต์ 500 บาท (รวม 505 บาท) ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 250 บาท (รวม 255 บาท)

 

จองคิวต่อใบขับขี่

การจองคิวทำใบขับขี่ล่วงหน้าสามารถทำการจองผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ สามารถทำการจองผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2. จองคิวต่อใบขับขี่ทางโทรศัพท์ โดยติดต่อไปยังหมายเลขของสำนักงานขนส่งพื้นที่ต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการต่อใบขับขี่ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า หรือสามารถ walk in เข้ามาที่สำนักงานได้แล้ว หรือใครประสงค์จะจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้ายังสามารถทำได้เหมือนเดิม โดยขนส่งจะจัดลำดับให้บริการก่อน

ต่อใบขับขี่

ภาพจาก gecc.dlt.go.th

ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน

กรณีที่ ใบขับขี่หมดอายุ ในส่วนของใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถยื่นคำขอใบอนุญาตใหม่ หรือทำการต่อใบขับขี่ โดยมีเงื่อนไขคือ

 1. หากใบขับขี่หมดอายุมาแล้วไม่เกิน 1 ปี สามารถยื่นคำขอต่อใบขับขี่ได้เลย
 2. หากใบขับขี่หมดอายุมาแล้วเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่
 3. หากใบขับขี่หมดอายุมาแล้วเกิน 3 ปี ต้องเข้ารับการอบรม สอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบขับรถใหม่ทั้งหมด รวมทั้งต้องยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมด้วย

ทําใบขับขี่ต้องอายุเท่าไหร่

กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอทำใบขับขี่ประเภทต่าง ๆ ต้องมีอายุตามเกณฑ์ ดังนี้

 • ใบขับขี่ส่วนบุคคล ได้แก่ ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ และใบขับขี่รถยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • แต่หากเป็นการขอใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ชั่วคราว สำหรับมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซีซี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ และใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • ใบขับขี่รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และใบขับขี่รถประเภทอื่น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

เอกสารต่อใบขับขี่ ใช้อะไรบ้าง

หมายเหตุ - กรมการขนส่งทางบกได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่อใบขับขี่ และทำใบขับขี่ ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบด้วย รวมถึงการต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ต่อใบขับขี่

ภาพจาก dlt.go.th

ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ)

 การต่อใบขับขี่กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี หรือเกิน 3 ปี

สำหรับการต่อใบขับขี่ในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุมาแล้วเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ แต่หากหมดอายุมาแล้วเกิน 3 ปี ต้องเข้ารับการอบรม สอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบขับรถใหม่ทั้งหมด ซึ่งตามหลักเกณฑ์ใหม่ ทั้ง 2 กรณีต้องยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย สามารถจองคิวอบรมล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการ

  หลักฐานสำหรับการต่อใบขับขี่กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี

 • บัตรประชาชนฉบับจริง

 • ใบขับขี่เก่า (ถ้ามี)

 • ใบรับรองแพทย์ ที่ออกในช่วงเวลาไม่เกิน 1 เดือน

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร ใครต้องอบรมบ้าง

          กรมการขนส่งทางบกได้เปิดระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ ทางเว็บไซต์ออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งสามารถดำเนินการเข้ารับการอบรมได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ จากที่บ้าน เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินการที่สำนักงาน สำหรับผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ต้องเป็นผู้ที่ต่อใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถหมดอายุเท่านั้น โดยสามารถดูขั้นตอนและวิธีการเพิ่มเติมได้ที่ : อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 มีขั้นตอนและวิธีการอบรมอย่างไร ใครต้องอบรมบ้าง

          แต่ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้กลับมาเปิดให้บริการอบรมใบขับขี่ที่สำนักงานอีกครั้ง โดยสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ที่สำนักงานทุกแห่งทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบกประกาศเปิดทำใบขับขี่ที่สำนักงาน

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศพร้อมให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถที่สำนักงาน โดยไม่ต้องจองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue รวมถึงการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถที่สำนักงานขนส่งที่กลับมาเปิดให้บริการตามปกติเช่นกัน

หมายเหตุ - ใบขับขี่ จะหมดอายุตามวันที่ระบุ ซึ่งจะตรงกับวันที่ทำ โดยสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ 6 เดือน ​ก่อนถึงวันหมดอายุ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ต่อใบขับขี่ 2567 มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารใดทำใบขับขี่บ้าง อัปเดตล่าสุด 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:18:28 2,057,403 อ่าน
TOP