x close

ทำใบขับขี่สาธารณะ 2567 ใช้อะไรบ้างและมีอายุกี่ปี

สรุปขั้นตอนการทำใบขับขี่สาธารณะ แต่ละประเภทมีอายุกี่ปี ต้องใช้เอกสารอะไร มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่บ้าง

ใบขับขี่

รวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับใบขับขี่สาธารณะ สำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพขับขี่รถสาธาณะที่เป็น รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และรถสามล้อ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืออาชีพเสริม จำเป็นต้องมีใบขับขี่สาธารณะเสียก่อน ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการขออย่างไร ใบขับขี่สาธารณะมีอายุกี่ปี มีค่าใช้จ่ายกี่บาท รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ควรจำเป็นต้องรู้

ใบขับขี่สาธารณะมีกี่ประเภท

ใบขับขี่สาธารณะจะมีอยู่ทั้งหมด 3 ประเภท ตามลักษณะของรถ ได้แก่ 

 1. ใบขับรถยนต์สาธารณะ

 2. ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ

 3. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

ใบขับขี่สาธารณะมีอายุกี่ปี

ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถสามล้อ หรือมอเตอร์ไซค์ จะมีอายุ 3 ปี เท่ากันทั้งหมด

ทำใบขับขี่สาธารณะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

 1. จะทำใบขับขี่สาธารณะประเภทไหน ต้องมีใบขับขี่รถส่วนบุคคลประเภทนั้น ๆ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 2. ทำใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ เช่น ใบขับขี่แท็กซี่ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป ส่วนใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 3. มีความสามารถในการขับรถและเข้าใจกฏจราจร

 4. ไม่มีโรคประจำตัวและร่างกายไม่พิการจนไม่สามารถขับรถได้

 5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน

 6. ไม่อยู่ระหว่างถูกยึด หรือเพิกถอนใบขับขี่

 7. ไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับการขับรถ หรือโดนปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป

 8. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีต่าง ๆ แต่หากเคยรับโทษ ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

  • กรณีจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  • กรณีจำคุกเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน

  • กรณีจำคุกเกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

  • กรณีอื่น ๆ เช่น โดนปรับ รอลงอาญา รอขึ้นศาล ต้องมีเอกสารทางคดีจากสถานีตำรวจมายืนยันชี้แจงเกี่ยวกับคดีความ

ทำใบขับขี่สาธารณะ/ต่อใบขับขี่สาธาณะใช้เอกสารอะไร

กรณีทำใบขับขี่สาธารณะใหม่

 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (ถ้าเป็นชนิดชั่วคราวต้องมีอายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป) ขึ้นอยู่กับประเภทใบขับขี่สาธารณะที่ต้องการขอ

 • บัตรประชาชนตัวจริง

 • ใบรับรองแพทย์ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

กรณีต่อใบขับขี่สาธารณะ

 • ใบขับขี่สาธารณะของเดิม

 • บัตรประชาชนตัวจริง

 • ใบรับรองแพทย์ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

กรณีใบขับขี่สาธาณะหายขอทำใหม่

 • ใบแจ้งความ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

ทำใบขับขี่สาธารณะมีขั้นตอนอย่างไร

 1. จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

 2. ยื่นเอกสารและคำขอตามวันนัด

 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น การมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ สายตาทางลึก สายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)

 4. รับการอบรม (สามารถอบรมออนไลน์ก่อนจองคิวได้ที่ dlt-elearning.com)

 • รถยนต์สาธารณะและรถยนต์สามล้อสาธารณะใช้เวลาอบรม 5 ชั่วโมง

 • รถจักรยานยนต์สาธารณะใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง

 1. สอบข้อเขียน โดยจะต้องสอบให้ได้ 28 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน

 2. ตรวจสอบความประพฤติ หรือประวัติอาชญากร โดยผู้ขอใบขับขี่สาธารณะต้องนำหนังสือที่ได้จากกรมการขนส่งทางบกไปยื่นกองทะเบียนประวัติอาชญากร ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง เพื่อตรวจประวัติและใช้ระยะเวลาดำเนินการ 15-45 วัน ซึ่งจะแจ้งผลตรวจทาง SMS ให้ผู้ยื่นทราบ พร้อมกับส่งไปที่กรมการขนส่งโดยอัตโนมัติ

 3. ชำระค่าธรรมเนียม  (ปิดชำระค่าธรรมเนียม 15.30 น.)

 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่และรอรับใบขับขี่สาธารณะ

 5. ผู้ขอสามารถไปทำใบขับขี่ได้ที่ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยเช็กรายชื่อได้จากเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกโดยการทำใบขับขี่รถสาธารณะจะใช้เวลานานกว่าการทำใบขับขี่ส่วนบุคคล แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพราะมีขั้นตอนการตรวจประวัติอาชญากรรมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วย

ค่าธรรมเนียมใบขับขี่สาธารณะเสียกี่บาท

 • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ 305 บาท (รวมค่าคำขอแล้ว)

 • ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ 155 บาท (รวมค่าคำขอแล้ว)

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ 155 บาท (รวมค่าคำขอแล้ว)

ส่วนค่าดำเนินการตรวจสอบความประพฤติ หรือประวัติอาชญากรที่ไปยื่นกองทะเบียนประวัติอาชญากร ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีค่าใช้จ่าย 100 บาท

ใบขับขี่สาธารณะ หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน

ใบขับขี่สาธารณะสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ก่อนวันหมดอายุได้ 3 เดือน และถ้าหากปล่อยให้หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ทั้งหมด ส่วนกรณีหมดอายุเกิน 3 ปี ขึ้นไปแล้ว มีขั้นตอนเหมือนการทำใบขับขี่สาธารณะครั้งแรก

ใบขับขี่

ขับรถสาธารณะไม่มีใบขับขี่ปรับกี่บาท

ผู้ที่ขับรถสาธารณะซึ่งใช้ใบขับขี่ผิดประเภท มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

นอกจากนี้ เมื่อได้ใบขับขี่สาธารณะเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งที่ต้องขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถสามล้อสาธาณะต้องพกใบขับขี่สาธาณะตารมประเภทรถด้วยทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ขอตรวจว่าสามารถขับขี่รถสาธารณะได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ถ้าลืมพกใบขับขี่ติดตัว เพราะสามารถใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แสดงเป็นหลักฐานยืนยันตัวกับเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน่ารู้รถยนต์

ขอบคุณข้อมูลจาก : portal.info.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทำใบขับขี่สาธารณะ 2567 ใช้อะไรบ้างและมีอายุกี่ปี อัปเดตล่าสุด 20 มกราคม 2567 เวลา 07:52:10 53,847 อ่าน
TOP