x close

ใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ สรุปหลักเกณฑ์ใหม่ ต้องใช้ทุกกรณีทั้ง ต่อใบขับขี่ ทำใบขับขี่

เช็กแบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ พร้อมลิงก์ดาวน์โหลด หลังปรับหลักเกณฑ์ การทำใบขับขี่ และ ต่อใบขับขี่ ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ทั้งใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 

ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนที่กำลังจะ ทำใบขับขี่ หรือ ต่อใบขับขี่ 2566 อาจยังไม่รู้เมื่อกรมการขนส่งทางบกได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในส่วนของการใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ จากที่เดิมทีจะใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่และผู้ที่ต่อใบอนุญาตขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น

โดยทางกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ใหม่ ลงในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563  

ตามหมายเหตุแนบท้ายประกาศระบุถึงเหตุผลการแก้ไขหลักเกณฑ์ครั้งนี้ว่า เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหลังจากที่เงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2548 

ทั้งนี้ ใจความสำคัญก็คือหลังจากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ การดำเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการทำใบขับขี่ชั่วคราว หรือ ต่อใบขับขี่ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบด้วย ส่วนการอบรมใบขับขี่ก็สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้

ต่อใบขับขี่

ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ตามหลักเกณฑ์เดิม เอกสารใบรับรองแพทย์จะต้องใช้ในกรณีขอใบขับขี่ชั่วคราว (ทำใบขับขี่ใหม่) และการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี แต่หลักเกณฑ์ใหม่ได้กำหนดให้การต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบด้วย ทั้งการต่อใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ และใบขับขี่ทุกประเภท ตามข้อความในประกาศข้อ 4 ซึ่งระบุว่า

ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ แล้วแต่กรณี และเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีสัญชาติไทย

ก. บัตรประจำตัวประชาชน

ข. ใบรับรองแพทย์ตามข้อ 3 (1) (ข)

ค. หลักฐานการอบรมตามข้อ 3 (1) (ค)

2. ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าว

ก. ใบรับรองแพทย์ตามข้อ 3 (1) (ข)

ข. หลักฐานการอบรมตามข้อ  3 (1) (ค)

ค. เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ 3 (2) (ก) และ (ข)

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ใบขับขี่

ใบรับรองแพทย์

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สำหรับการทำใบขับขี่ หรือ ต่อใบขับขี่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ ขอที่ไหน

สำหรับใบรับรองแพทย์ที่จะใช้ประกอบในการทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่นั้น ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง (หรือตามแบบฟอร์มของกรมการขนส่งทางบก) มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ไปขอใบรับรองแพทย์จนถึงวันที่มาสมัคร สามารถขอได้ที่โรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาล ทุกแห่ง โดยแจ้งว่าขอใบรับรองแพทย์สำหรับประกอบการขอรับใบขับขี่

ต่อใบขับขี่รถสาธารณะ ขอใบรับรองแพทย์ต้องตรวจเพิ่ม

ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ยังมีการระบุเพิ่มเติมถึงรายละเอียดใบรับรองแพทย์ในกรณีของการต่อใบขับขี่รถสาธารณะ ทั้งใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามความในข้อ 5 ว่า

ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี และเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่า

ก. ไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด

ข. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

ค. ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ

ง. ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้

       1. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ

       2. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

ใบรับรองแพทย์ตามข้อ 2 มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่ใบรับรองแพทย์ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์

ขอบคุณข้อมูลจาก ratchakitcha.soc.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ สรุปหลักเกณฑ์ใหม่ ต้องใช้ทุกกรณีทั้ง ต่อใบขับขี่ ทำใบขับขี่ อัปเดตล่าสุด 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:10:22 153,884 อ่าน
TOP