x close

สลับทะเบียนรถ ดำเนินการอย่างไร ค่าใช้จ่ายกี่บาท

ขอสลับทะเบียนรถ มีขั้นตอนอย่างไร ดำเนินการได้ที่ไหน และต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่บาท

สลับทะเบียนรถ

อยากสลับทะเบียนรถไปใช้กับรถคันที่ต้องการ หรือได้ป้ายทะเบียนประมูลมาอยากสลับกับป้ายเดิม ต้องดำเนินการอย่างไร และถ้าหากรถติดไฟแนนซ์ สลับป้ายทะเบียนได้ไหม ต้องไปดำเนินการที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง รวมถึงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสลับป้ายทะเบียนรถทั้งหมดกี่บาท

สลับทะเบียนรถต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่อยากสลับทะเบียนรถ จะต้องมีรถอย่างน้อย 2 คัน หรือเอาป้ายทะเบียนรถคันเก่าไปใช้กับรถใหม่ป้ายแดง เพราะทะเบียนรถยนต์ไม่สามารถถือลอยได้ (ยกเว้นป้ายประมูล) และรถทั้ง 2 คันต้องจดทะเบียนในเขตพื้นที่เดียวกัน สามารถไปดำเนินการสลับป้ายทะเบียนได้เลยที่สำนักงานขนส่ง ยกเว้นกรณีอยู่ต่างพื้นที่ ต้องทำเรื่องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ขนส่ง ซึ่งอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้

สลับทะเบียนใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • ป้ายทะเบียนปกติ

  • เล่มทะเบียนรถตัวจริงพร้อมสำเนา

  • บัตรประจำประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของเจ้าของรถ

  • แผ่นป้ายทะเบียนเดิม

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ นอกจากนี้ ภาษีรถยนต์ประจำปีต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากภาษีเหลือน้อยกว่า 30 วันจะต้องชำระภาษีประจำปีเสียก่อน

 • ป้ายทะเบียนประมูล

  • หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

  • หนังสือแสดงสิทธิหมายเลขทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)

  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

รถติดไฟแนนซ์ สลับป้ายทะเบียนได้ไหม

กรณีรถติดไฟแนนซ์อยู่ก็สามารถยื่นเรื่องขอสลับป้ายทะเบียนรถได้เช่นกัน แต่ผู้ครอบครองหรือผู้เช่าซื้อรถจะต้องแจ้งไฟแนนซ์ให้รับทราบและยินยอมเสียก่อน และจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมจากการขอสลับป้ายทะเบียนตามปกติ ดังนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองจากทางไฟแนนซ์

 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์

 • หนังสือยินยอม ลงนามทั้งผู้เช่าซื้อและไฟแนนซ์

สลับป้ายทะเบียนกี่บาท

การยื่นขอสลับป้ายทะเบียนรถจะมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมการขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท และค่าคำขออื่น ๆ 75 บาท รวมเป็น 575 บาท

ดังนั้นหากต้องการสลับป้ายทะเบียนรถเพราะต้องการป้ายทะเบียนเดิมเก็บไว้ใช้งาน จะต้องมีรถมารองรับเพื่อสลับป้ายทะเบียนด้วยเสมอ ไม่สามารถถือป้ายทะเบียนลอย ๆ ได้เหมือนป้ายประมูล จึงสามารถทำได้เมื่อมีรถมากกว่า 1 คัน กรณีมีรถคันเดียวอยากสลับป้ายทะเบียนไปรถคันใหม่ โดยขายคันเก่า แต่ติดว่าต้องรอรถคันใหม่ ให้แจ้งเงื่อนไขกับผู้ซื้อและระบุในสัญญาว่าจะสลับป้ายทะเบียนให้ภายหลังก็ได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนรถยนต์

ขอบคุณข้อมูลจาก : dlt.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สลับทะเบียนรถ ดำเนินการอย่างไร ค่าใช้จ่ายกี่บาท อัปเดตล่าสุด 3 ตุลาคม 2566 เวลา 23:26:27 46,986 อ่าน
TOP