x close

เอกสารต่อใบขับขี่ 2565 ใช้อะไรบ้าง มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

ใบขับขี่หมดอายุ ต่ออายุใบขับขี่ 2565 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ใช้ใบรับรองแพทย์หรือเปล่า พร้อมขั้นตอนในการดำเนินการมีวิธีอย่างไร อบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ไหม และเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร เรารวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว

เอกสารต่อใบขับขี่ 2565

ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถ คือเอกสารที่กรมการขนส่งทางบกออกไว้ให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติที่สามารถขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะต่าง ๆ ตามแต่ประเภทของใบขับขี่บนท้องถนนได้ โดยได้ผ่านการอบรมข้อกฎหมายจราจรและทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ ใบขับขี่ถือเป็นเอกสารทางราชการอย่างหนึ่งที่มีการสิ้นอายุ หรือกำหนดในการใช้งาน ซึ่งจะต้องดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ก่อนจะถึงวันสิ้นอายุ ปัจจุบันวิธีการต่ออายุใบขับขี่นั้นเปลี่ยนลักษณะดำเนินการไปพอสมควร จากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลการต่อใบขับขี่ 2565 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การจองคิวทำใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ การเดินทางไปต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่ และข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ มาแนะนำกัน

ใบขับขี่ มีกี่ประเภท ?

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 • ประเภท ส่วนบุคคล (บ.) จะใช้สำหรับรถในการขนส่งส่วนบุคคล หรือรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวเลข และตัวอักษรสีดำ
 • ประเภท ทุกประเภท (ท.) จะใช้สำหรับรถสาธารณะ รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง ซึ่งใบอนุญาตขับรถประเภททุกประเภทนั้น สามารถใช้ทดแทน ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้
ใบขับขี่หากแบ่งตามอายุการใช้งานมีกี่แบบ ?

ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถหากแบ่งตามอายุในการใช้งานจะมีทั้งหมด 3 แบบ ด้วยกัน ได้แก่

 • ใบขับขี่ชนิดขั่วคราว 2 ปี
 • ใบขับขี่ชนิด 5 ปี
 • ใบขับขี่ตลอดชีพ (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว เว้นแต่ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพมาก่อน)
ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี มีขั้นตอนอย่างไร

ใบขับขี่ชนิด 2 ปี เรียกอีกอย่างว่าใบขับขี่แบบชั่วคราว ถือเป็นใบขับขี่สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่ หรือทำใบขับขี่เป็นครั้งแรกจะได้รับทุกคน เมื่อครบกำหนดอายุของใบขับขี่แล้ว มาดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ก็จะได้รับใบขับขี่ชนิด 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบขับขี่

  1. ใบขับขี่เดิม

  2. บัตรประชาชนฉบับจริง

  3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนต่อใบขับขี่ มีวิธีการอย่างไร

  1. ตรวจสอบเอกสาร และเขียนใบคำขอต่อใบขับขี่

  2. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฎิกิริยาโดยการเหยียบเบรกหลังเห็นสัญญาณไฟ
  3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ต่ออายุใบขับขี่มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี ค่าใบขับขี่ 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท

ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปีนั้น เจ้าของใบขับขี่สามารถดำเนินการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุของใบขับขี่

กรณีขาดต่อใบขับขี่

 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ
เอกสารต่อใบขับขี่ 2565

ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี มีขั้นตอนอย่างไร

ใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็นใบขับขี่ทั่วไปที่ใช้กันในปัจจุบัน โดยจะได้หลังจากการต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี โดยการต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยคือในส่วนของการอบรมซึ่งในปัจจุบันสามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบขับขี่

  1. ใบขับขี่เดิม

  2. บัตรประชาชนฉบับจริง

  3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนต่อใบขับขี่ มีวิธีการอย่างไร

  1. ตรวจสอบเอกสาร และเขียนใบคำขอต่อใบขับขี่

  2. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฎิกิริยาโดยการเหยียบเบรกหลังเห็นสัญญาณไฟ

  3. เข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง (สามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้)

  4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ต่ออายุใบขับขี่มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี ค่าใบขับขี่ 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท

ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปีนั้น เจ้าของใบขับขี่สามารถดำเนินการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุของใบขับขี่

กรณีขาดต่อใบขับขี่

 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี จำเป็นที่จะต้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติขับรถใหม่ รวมถึงใช้เอกสารต่อใบขับขี่อย่างใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

ทั้งนี้ การต่ออายุใบขับขี่สามารถดำเนินการต่อล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน ผู้ที่มีใบขับขี่ควรหมั่นสังเกตวันสิ้นอายุ และดำเนินการต่ออายุให้เรียบร้อย 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เอกสารต่อใบขับขี่ 2565 ใช้อะไรบ้าง มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร อัปเดตล่าสุด 22 เมษายน 2565 เวลา 17:13:58 22,269 อ่าน
TOP