x close

เปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ ต้องทำอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง

รวมขั้นตอนการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ แบบเข้าใจง่าย ต้องเตรียมตัวอย่างไร เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างมาดูกัน

เปลี่ยนทะเบียนรถ

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังอยากเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ เปลี่ยนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เพราะซีดจาง ชำรุด เลขไม่เป็นมงคล อยากได้เลขทะเบียนใหม่หรือเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนประมูล รวมถึงเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด และกำลังสงสัยว่าต้องดำเนินการที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ประมาณกี่บาท วันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดแบบเข้าใจง่ายมาให้แล้ว

1. เปลี่ยนทะเบียนรถเพราะสีซีดจางหรือลอก

ป้ายทะเบียนรถซีด หลุดลอก ชำรุด หากเพิกเฉยไม่ยอมเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถก็มีความผิดตามกฎหมาย ส่วนเอกสารและค่าใช้จ่ายในการขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่ มีดังนี้

เอกสารในการยื่นขอเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่แทนป้ายที่ชำรุด

 1. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิมที่ชำรุด

 2. เล่มจดทะเบียนรถและสำเนา

 3. บัตรประชาชนเจ้าของรถตัวจริงและสำเนา (หากไม่ได้ดำเนินการเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่แทนป้ายที่ชำรุด

 1. ค่าคำขอ 5 บาท

 2. ค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่น 200 บาท (รถมอเตอร์ไซค์ 1 แผ่น 100 บาท)

กรณีรถที่แผ่นป้ายทะเบียนมีสีบนตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหมวด 3กก - 4กฆ กรุงเทพมหานคร รวมถึงบางหมวดของต่างจังหวัด โดยเป็นแผ่นป้ายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกผลิตและออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2557 เจ้าของรถสามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ที่กรมการขนส่งบางบก หรือสำนักงานขนส่งที่จดทะเบียนรถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

2. เปลี่ยนทะเบียนรถ (กรณีขอเลขทะเบียนใหม่)

สำหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนเลขทะเบียนรถจากหมายเลขเดิมเป็นหมายเลขใหม่ ทำได้ไม่ยาก (เฉพาะรถจดทะเบียนกรุงเทพฯ ที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เท่านั้น ต่างจังหวัดไม่สามารถทำได้) ขั้นตอนเหมือนกันทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ แต่จะต้องทำการจองเลขทะเบียนใหม่ก่อน (จะเป็นเลขประมูลหรือไม่ก็ได้)

แต่ภาษีประจำปีของรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเหลือน้อยว่า 30 วัน จะต้องไปชำระภาษีประจำปีให้เรียบร้อยเสียก่อน

เอกสารในการยื่นขอเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่

 1. เล่มจดทะเบียนรถ

 2. บัตรประชาชนของเจ้าของรถ (หากไม่ได้ดำเนินการเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)

 3. ผลการจองเลขทะเบียนใหม่ (พรินต์ผลการจองแนบไป) หรือเลขทะเบียนที่เตรียมไว้แล้ว

หมายเหตุ : ต้องนำป้ายทะเบียนรถเดิมไปด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่

 1. ค่าขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท และ 1,500 บาท สำหรับป้ายประมูล

 2. ค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่น 200 บาท (รถมอเตอร์ไซค์ 1 แผ่น 100 บาท)

 3. ค่าคำขอ 75 บาท

เปลี่ยนทะเบียนรถ

3. เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด

การเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด หรือเจ้าของรถต้องการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่รถจดทะเบียนอยู่เดิม ให้สอดคล้องกับภูมิลำเนาหรือสถานที่ใช้งาน ซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง โดยที่อยู่ใหม่อาจเป็นไปตามทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ หรือเป็นไปตามทะเบียนบ้านของผู้อื่นที่เจ้าของรถจะขออนุญาตใช้ก็ได้

โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน เริ่มจากการแจ้งย้ายออก (จังหวัดเดิมที่จดทะเบียน) หรือการแจ้งย้ายออกปลายทาง (จังหวัดที่ต้องการย้าย) เสียก่อน จะเลือกแบบไหนก็ได้ จากนั้นเมื่อแจ้งย้ายออกเสร็จเรียบร้อยจึงยื่นแจ้งย้ายรถเข้า ซึ่งต้องเตรียมเอกสารและมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

การแจ้งย้ายรถออก (ดำเนินการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเดิมที่จดทะเบียน)

เอกสารในการยื่นแจ้งย้ายรถออก

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

 3. เล่มจดทะเบียนรถ

ค่าใช้จ่ายในการแจ้งย้ายรถออก

 1. ค่าธรรมเนียม 55 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท + ค่าย้ายรถออก 50 บาท)

กรณีแจ้งย้ายรถออกจะต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษี หรือต้องเสียภาษีที่ค้างชำระก่อน และเมื่อแจ้งย้ายรถออกเรียบร้อยแล้วจะต้องดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้าย (นับรวมวันหยุดราชการ) หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามที่กำหนด

การแจ้งย้ายรถออกที่ปลายทาง (ดำเนินการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ต้องการย้าย)

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

 3. เล่มจดทะเบียนรถ

ค่าใช้จ่ายในการแจ้งย้ายรถออกที่ปลายทาง

 1. ค่าธรรมเนียม 55 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท + ค่าย้ายรถออก 50 บาท)

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งย้ายรถออกแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันเข้ามาดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้าอีกครั้ง โดยต้องนำรถไปตรวจสอบพร้อมคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม และต้องดำเนินการแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับจากที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งย้ายรถออก หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องเสียค่าปรับตามที่กำหนด

การแจ้งย้ายรถเข้า (ดำเนินการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ต้องการย้าย)

เอกสารในการยื่นแจ้งย้ายรถเข้า

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่แจ้งย้ายรถเข้า ให้ขอแจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ซึ่งเจ้าบ้านที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นยินยอม)

 3. เล่มจดทะเบียนรถ

 4. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม

ค่าใช้จ่ายในการแจ้งย้ายรถเข้า

 1. ค่าตรวจสภาพรถ 50 บาท

 2. ค่าธรรมเนียม 25 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท + ค่าใบแทนการเสียภาษี 20 บาท)

 3. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่น 200 บาท (รถมอเตอร์ไซค์ 1 แผ่น 100 บาท)

ปัจจุบันการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการชำรุด ซีดจาง เพื่อความเป็นมงคล หรือต้องการทะเบียนประมูลเลขสวย รวมถึงการเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่คิด สามารถดำเนินการเองได้ในทุกขั้นตอน หรือหากไม่มีเวลาก็สามารถใช้บริการร้านที่รับดำเนินการต่อทะเบียนโอนรถที่มีทั่วไปได้ อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ก็ช่วยประหยัดเวลาได้พอสมควร สามารถจองทะเบียนรถได้นะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ ต้องทำอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 9 มิถุนายน 2566 เวลา 11:06:48 177,032 อ่าน
TOP