x close

อยากรีไฟแนนซ์รถยนต์? ต้องมาดูรวมไฟแนนซ์รถยนต์ 2013


สินเชื่อรถยนต์

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ใครที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีรถเป็นของตัวเองสักคัน และกำลังมองหาสินเชื่อสำหรับรถยนต์ ไม่ว่าเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดง หรือรถมือสองใช้แล้ว รวมถึงการรีไฟแนนซ์รถยนต์คันเดิมที่กำลังผ่อนชำระอยู่ เราได้รวบรวมข้อมูลสินเชื่อใหม่ที่น่าสนใจ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ  มาให้พิจารณากันแบบม้วนเดียวจบ เช่น สินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาติ และสถาบันการเงิน ทิสโก้ ซึ่งแต่ละเจ้าจะงัดไม้เด็ดอะไรมาจูงใจผู้ซื้อบ้างนั้น ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ


สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกสิกรไทย

         สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกสิกรไทย

          สำหรับสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารกสิกรไทย มี 2 ประเภทคือ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

         สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

          เป็นสินเชื่อในลักษณะเช่าซื้อสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่มาใช้งานโดยทั่วไปด้วยบริการทางการเงินที่ตอบสนองสำหรับบุคคลที่ต้องการบริหารการใช้เงิน   เพื่อซื้อรถยนต์อย่างชาญฉลาด โดยเพียงชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และที่เหลือท่านสามารถผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่านี้ท่านก็เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ท่านต้องการแบบสบาย ๆ

          ทั้งนี้ท่านสามารถขอปิดบัญชีก่อนกำหนดได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับพร้อมได้รับส่วนลดดอกเบี้ย ปิดบัญชีก่อนกำหนดถึง 50% ของดอกเบี้ยคงค้าง และเมื่อท่านผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถจะเป็นของท่านทันที หรือท่านสามารถโอนสิทธิ์เช่าซื้อนี้ให้กับบุคคลอื่นได้

          จุดเด่น

          1. เงินดาวน์ร้อยละ 25 ของราคารถ หรือขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ และความสามารถในการผ่อนชำระ

          2. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 – 72 เดือน

          3. อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate

          คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

          - เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีบุคคลธรรมดา

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ 3 ชุด

          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด

          3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน และใบสำคัญจ่ายเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน อย่างละ 1 ชุด

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีนิติบุคคล

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจที่เซ็นขอสินเชื่อ 3 ชุด

          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจที่เซ็นค้ำประกัน 2 ชุด

          3. หนังสือรับรองบริษัท 3 ชุด

          4. เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้เซ็นค้ำประกัน 1 ชุด

          ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

          1. เลือกรถที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

          2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่การตลาด KLeasing พร้อมแจ้งเงื่อนไขที่ต้องการ

          3. รอผลอนุมัติสินเชื่อ

         สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

          เป็นสินเชื่อในลักษณะเช่าซื้อสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใช้แล้ว มาใช้งานโดยทั่วไปด้วยบริการทางการเงินที่ตอบสนองสำหรับบุคคลที่ต้องการบริหารการใช้เงินเพื่อซื้อรถยนต์อย่างชาญฉลาด โดยเพียงชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และที่เหลือท่านสามารถผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่าๆ กันด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่านี้ท่านก็เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ท่านต้องการแบบสบายๆ

          ทั้งนี้ท่านสามารถขอปิดบัญชีก่อนกำหนดได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับพร้อมได้รับส่วนลดดอกเบี้ย ปิดบัญชีก่อนกำหนดถึง 50% ของดอกเบี้ยคงค้าง และเมื่อท่านผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถจะเป็นของท่านทันที หรือท่านสามารถโอนสิทธิ์เช่าซื้อนี้ให้กับบุคคลอื่นได้

          จุดเด่น คือ มีเงื่อนไขให้เลือก 3 แบบ

          1. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 – 60 เดือน

          2. อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate

          3. วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และราคาประเมินของบริษัท

          คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

          - เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 70 ปี หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : ผู้ขอสินเชื่อ

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด

          2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

          3. เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนอย่างละ 1 ชุด

          4. เล่มทะเบียนรถยนต์

          5. แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมหนังสือมอบอำนาจ

          6. กรมธรรม์ฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : ผู้ค้ำประกัน

          1. เอกสารเหมือนกับผู้ขอสินเชื่อ เพียงแต่ใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านอย่างละ 2 ชุด

          2. เอกสารหลักฐานการเงิน 1 ชุด

          ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

          1. เลือกรถที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านจากผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่าย

          2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่การตลาด KLeasing พร้อมแจ้งเงื่อนไขที่ต้องการ

          3. รอทราบผลการอนุมัติภายใน 1 – 2 วันทำการ และดำเนินการโอนทะเบียนต่อไป

          หากต้องการทราบละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบได้ที่ kasikornleasing.com หรือสอบถาม ศูนย์บริการลูกค้า ลีสซิ่งกสิกรไทย โทร. 0-2696-9999

          สามารถตรวจอัตราดอกเบี้ยธนาคารกสิกรไทยได้ที่นี่  **โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนการทำสัญญาอีกครั้งเพราะอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา


สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงเทพ


         สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงเทพ

          ผ่อนรถยนต์คันแรก แบบลดต้นลดดอก กับสินเชื่อบัวหลวงพูนผลที่ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ชำระมากกว่าเงื่อนไขไม่มีค่าปรับ เพื่อผู้ใช้สิทธิ์ซื้อรถยนต์คันแรก ตามนโยบายของรัฐ เมื่อปี 2555 ในนามของตนเอง คู่สมรส หรือบุตร ขอสินเชื่อได้ในวงเงินสูงสุดเท่ากับราคารถยนต์ที่ซื้อ โดยใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

          จุดเด่น

          1. มอบวงเงินกู้สูงสุดเท่ากับราคาซื้อขายรถยนต์ (สูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท)

          2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง MLR-1% ตลอดอายุสัญญา

          3. ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

          4. สามารถใช้สิทธิ์จองซื้อรถยนต์ได้ทั้งในนามของตนเอง คู่สมรส และบุตร

          5. ประหยัดด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระมากกว่าเงื่อนไข ไม่มีค่าปรับ เสียดอกเบี้ยตามภาระหนี้คงเหลือ

          7. ระยะเวลากู้นานสูงสุดถึง 7 ปี หรือ 84 เดือน (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 60 ปี)

          8. ขอสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย และค่า พรบ. ได้ (ในกรณีที่ทำประกันภัยกับบริษัท กรุงเทพประกันภัยผ่านธนาคาร)

          สิทธิพิเศษ

          1. ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สำหรับปีแรก ในกรณีทำประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์เต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้

          2. กรณีที่เป็นลูกค้าสินเชื่อบัวหลวงเดิม สามารถใช้หลักประกันร่วมกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่เดิมได้

          3. ไม่ต้องประเมินราคา และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจดจำนองเพิ่ม หากวงเงินสินเชื่อที่ขอครั้งนี้ รวมภาระหนี้ที่มีไม่เกินมูลจำนองเดิม

          อัตราส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน

          - สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัวหลวงเดิม วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์คันแรก รวมภาระหนี้สินเชื่อบัวหลวง สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

          - สำหรับลูกค้าใหม่ วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์คันแรก รวมภาระหนี้สินเชื่อบัวหลวง สูงสุด 80% ของราคาประเมิน

          ค่าประเมินราคา

          - สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัวหลวงเดิม กรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์คันแรก รวมภาระหนี้เดิมไม่เกินมูลจำนองเดิม ไม่เก็บค่าประเมินราคา แต่ถ้าวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์คันแรกรวมภาระหนี้เดิมเกินมูลจำนองเดิม จะคิดค่าประเมินราคา 2,500 บาท

          - ลูกค้าใหม่ มีค่าประเมินราคา 2,500 บาท

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครยื่นคำขอสินเชื่อบัวหลวงพูนผลเพื่อซื้อรถยนต์คันแรกได้ง่าย ๆ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2556 ณ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบ ได้แก่

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          - สำเนาทะเบียนบ้าน

          - เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน

          - เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

          - เอกสารแสดงหลักประกัน ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

          - เอกสารการจองรถยนต์ในนามตนเอง คู่สมรส หรือบุตร

          - หนังสือใบรับคำขอใช้สิทธิ์ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ที่ออกโดยกรมสรรพสามิตของผู้ขอสินเชื่อ

          หากต้องการทราบละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ bangkokbank.com หรือสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วน 1333

          ไม่มีอัตราดอกเบี้ยแสดง สอบถามเพิ่มเติมจากธนาคาร

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารไทยพาณิชย์

         สินเชื่อรถยนต์ธนาคารไทยพาณิชย์

          บริการ SCB Auto Finance สะดวกสบายกับบริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์

          จุดเด่น

          1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ และผ่อนชำระเป็นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องนำทรัพย์สิน มาเป็นหลักประกัน

          2. เลือกผ่อนสบาย ๆ นานสูงสุด 60 งวด

          3. เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามสัญญา กรรมสิทธิ์จะโอนเป็นของลูกค้า

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          - อายุ 20 - 60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนแล้วไม่เกิน 60 ปี)

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ

          1. สำเนาทะเบียนบ้าน

          2. สำเนาบัตรประชาชน

          3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

          4. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

          5. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

          6. กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ ใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

          หากต้องการทราบละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ scb.co.th หรือสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0-2777-7777


          ไม่มีอัตราดอกเบี้ยแสดง สอบถามเพิ่มเติมจากธนาคาร
สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
         สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          สำหรับสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารกรุงศรี มี 3 ประเภทคือ กรุงศรี นิว คาร์, กรุงศรี ยูสด์ คาร์ และกรุงศรี แคช ทู คาร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

         กรุงศรี นิวคาร์ สินเชื่อเพื่อรถใหม่ป้ายแดง

          เป็นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์แต่ไม่ต้องการชำระเต็มราคา เป็นเงินสดในคราวเดียว ผู้เช่าซื้อเพียงชำระเงินบางส่วน (หรือที่เรียกว่าเงินดาวน์) ให้กับกรุงศรี ออโต้ และผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนเป็นของผู้เช่าซื้อ นอกจากนี้ยังมีบริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระค่างวดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาด้วย

          คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

          - ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี

          - ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

          - ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงาน

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีบุคคลธรรมดา

          1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

          2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

          3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

          4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

          5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

          1. หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด

          2. ภพ. 20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

          3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/เจ้าของกิจการ

          4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

          5. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

         กรุงศรี ยูสด์ คาร์ สินเชื่อรถใช้แล้ว

          สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถมือสอง ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว  เนื่องจากไม่อยากมีภาระในการผ่อนชำระรถใหม่ ที่มีราคาสูง ระยะเวลายาวนาน ตัวเลือกนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกัน

          จุดเด่น

          1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำหลักประกัน

          2. สามารถใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียว ณ วันที่ซื้อรถ

          3. ช่วยจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยยอดชำระรายเดือนที่แน่นอนซึ่งได้คำนวณไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ

          4. สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

          5. รู้ผลอนุมัติเร็ว

          คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

          1. มีอายุระหว่าง 20-65 ปี
          2. มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
          3. กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกกว่า 6 เดือน

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีบุคคลธรรมดา

          1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

          2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

          3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

          4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

          5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

          1. หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด

          2. ภพ.20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

          3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/เจ้าของกิจการ

          4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

          5. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

         กรุงศรี แคช ทู คาร์ สินเชื่อเพื่อรถบ้าน
         
          สินเชื่อเพื่อรถบ้าน เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใช้แล้วโดยตรงจากเจ้าของรถ หรือที่เรียกกันว่า รถซื้อ-ขายกันเอง หรือรถบ้าน

          จุดเด่น

          - ให้วงเงินสูงสุดถึง 90% ของราคาประเมินรถยนต์ของบริษัทฯ

          - ดอกเบี้ยต่ำ

          - ผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน

          - ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

          - ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อขายจนถึงการขอสินเชื่อเช่าซื้อ ทำสัญญา และประเมินราคารถ และสะดวกรวดเร็วกับ บริการเดลิเวอรี่ ที่ให้บริการทำสัญญาถึงบ้าน

          - ฟรี!! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน "แคช ทู คาร์ แอสซิสแทนซ์" ตลอด 1 ปีแรก ให้คุณอุ่นใจตลอดเส้นทาง

          คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

          1. ผู้สมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี

          2. ผู้สมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

          3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงาน

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีบุคคลธรรมดา

          1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

          2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

          3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

          4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

          5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

          1. หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด

          2. ภพ. 20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

          3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/เจ้าของกิจการ

          4. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

          หากต้องการทราบละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ krungsriauto.com หรือสอบถามได้ที่ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

          ไม่มีอัตราดอกเบี้ยแสดง สอบถามเพิ่มเติมจากธนาคาร

 สินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาติ

         สินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาติ

          ธนาคารธนชาติมีสินเชื่อรถยนต์ 2 รูปแบบ ดังนี้ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

          สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

          ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อนำไปชำระรถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ต่าง ๆ จะตกเป็นของลูกค้า

          จุดเด่น

          1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ

          2. ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 เดือน (7 ปี)

          3. อนุมัติผลรวดเร็ว

          4. สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

          เงื่อนไขการเช่าซื้อ

          1. สำหรับรถเก๋ง และ รถกระบะ ต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% ของราคารถ

          2. รถตู้และรถบรรทุก ต้องดาวน์ขั้นต่ำ 25% ของราคารถ

          3. รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 96 เดือน

          4. อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

          ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

          1. เงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% ของราคารถยนต์

          2. ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)

          3. ค่าทะเบียนและค่าภาษีรถยนต์

          4. ค่ามัดจำป้ายแดง

          คุณสมบัติผู้ขออนุมัติสินเชื่อ

          1. มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี

          2. มีรายได้ประจำ

          3. มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีบุคคลธรรมดา

          1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน

          3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

          1. สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)

          2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุคคล )

          3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

          4. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

          สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

          ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อนำไปชำระรถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ต่าง ๆ จะตกเป็นของลูกค้า

          จุดเด่น

          1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ

          2. ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 เดือน (7 ปี)

          3. อนุมัติผลรวดเร็ว

          4. สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

          เงื่อนไขการเช่าซื้อ

          1. รถยนต์ที่รับจัดเช่าซื้อ ประเภทรถเก๋งและรถเพื่อการพาณิชย์ จดทะเบียนการใช้งานไม่เกิน 16 ปี

          2. ยอดจัดเช่าซื้อหรือวงเงินการขอเช่าซื้อ ตั้งแต่ 80,000 บาท ขึ้นไป

          3. ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน (7 ปี)

          ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

          1. ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)

          2. ค่าโอนเล่มทะเบียนรถยนต์

          คุณสมบัติผู้ขออนุมัติสินเชื่อ

          1. มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี

          2. มีรายได้ประจำ

          3. มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีบุคคลธรรมดา
         

          1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน

          3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

          1. สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)

          2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุคคล )

          3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

          4. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

          หากต้องการทราบละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ thanachartbank.co.th หรือสอบถามได้ที่ โทร.1770

          สามารถตรวจอัตราดอกเบี้ยธนาคารธนาคารธนชาติได้ที่นี่ **โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนการทำสัญญาอีกครั้งเพราะอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

สินเชื่อรถยนต์ ทิสโก้

         สินเชื่อรถยนต์ ทิสโก้

          ประกอบด้วยสินเชื่อ 2 รูปแบบ ดังนี้ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ และสินเชื่อรถยนต์เก่า

         สินเชื่อรถยนต์ใหม่

          จุดเด่น

          - วงเงินสินเชื่อ 80% สำหรับรถยนต์และรถกระบะ

          - 75% สำหรับรถบรรทุก

           ระยะเวลาการเช่าซื้อ

          - 12-72 เดือน

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีบุคคลธรรมดา

          1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ     
           
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน      

          3. หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชี ของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 
                      
          4. ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน               
       
          5. สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีนิติบุคคล

          1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ      
          
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน      

          3. หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
                        
          4. ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน

          5. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์          
               
          6. หนังสือบริคณห์สนธิ

          ** หมายเหตุ : ผู้ค้ำประกันต้องใช้เอกสารประกอบเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา

         สินเชื่อรถยนต์เก่า

          จุดเด่น

          - วงเงินสินเชื่อ 80% สำหรับรถยนต์และรถกระบะ

          ระยะเวลาการเช่าซื้อ

          - 12-60 เดือน

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีบุคคลธรรมดา

          1.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ    
             
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน      

          3. หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชี ของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน     
                  
          4. ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน                       

          5. สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

          เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : กรณีนิติบุคคล

          1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ           
     
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน      

          3. หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน   
                     
          4. ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน

          5. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ 
                        
          6. หนังสือบริคณห์สนธิ

          ** หมายเหตุ : ผู้ค้ำประกันต้องใช้เอกสารประกอบเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา

          หากต้องการทราบละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ tisco.co.th  หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2633-6000 กด 1

          สามารถตรวจอัตราดอกเบี้ยธนาคาร ทิสโก้ รถใหม่คลิกที่นี่, รถใช้แล้วคลิกที่นี่  **โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนการทำสัญญาอีกครั้งเพราะอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา

          สำหรับข้อมูลในเบื้องต้นนี้ เป็นเพียงรายละเอียดบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อรถยนต์ ดังนั้นผู้ที่มีความพร้อมทางการเงิน และคาดว่าสามารถผ่อนชำระค่างวดได้ครบ หากมีความสนใจในสินเชื่อใด ก็ควรปรึกษากับทางสถาบันการเงินเหล่านั้นเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบเงื่อนไขทั้งหมด ก่อนตัดสินใจยื่นเรื่อง ส่วนผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ อาจต้องพิจารณาเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย รวมถึงข้อกำหนดในการผ่อนชำระเงินอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้การกู้สินเชื่อครั้งใหม่กลายเป็นภาระผูกพันในระยะยาวที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองเรื่องที่คุณอาจสนใจ
อยากรีไฟแนนซ์รถยนต์? ต้องมาดูรวมไฟแนนซ์รถยนต์ 2013 อัปเดตล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 เวลา 18:08:35 27,236 อ่าน
TOP