x close

ค่าโอนรถยนต์ 2566 กี่บาท และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

โอนรถมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่บาท และต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน

การโอนรถต้องแจ้งนายทะเบียนกี่วัน

รถยนต์ คือ ทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่ต้องมีการจดทะเบียนความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ เนื่องจากการซื้อ-ขาย โอนมรดก ผู้รับโอนหรือเจ้าของใหม่ต้องรีบแจ้งเปลี่ยนชื่อภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เสียค่าปรับและประโยชน์ของผู้รับโอนเอง ส่วนค่าโอนรถยนต์ 2566 กี่บาท รวมถึงการโอนตรง โอนลอย โอนมรดก ล่าสุดมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ไปเช็กกันเลย

โอนรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การโอนรถทั้งโอนตรง โอนลอย โอนมรดก รวมถึงโอนข้ามจังหวัด จะมีการเตรียมเอกสารต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังนี้

1. เล่มทะเบียนรถ (ต้องลงลายมือชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนแล้ว)

2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

3. สัญญาซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี

4. แบบคำขอโอนและรับโอน โดยกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว

5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีผู้โอนและ/หรือผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (เช่น โอนลอย)

6. สำเนาใบมรณบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมตัวจริงพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)

ทั้งนี้ การโอนทุกประเภทต้องนำรถยนต์เข้าตรวจสอบสภาพก่อนยื่นเอกสารที่กรมการขนส่งทางบก

โอนรถข้ามจังหวัด โอนปลายทางได้ไหม

สำหรับการโอนรถที่ผู้โอนและผู้รับโอนอยู่คนละจังหวัด สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่หรือจังหวัดที่ต้องการนำรถไปใช้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้ 

1. เล่มทะเบียนรถ 

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สัญญาซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี

5. แบบคำขอโอนและรับโอน โดยกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว

6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีผู้โอนและ/หรือผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (เช่น โอนลอย)

การโอนรถต้องแจ้งนายทะเบียนกี่วัน

ภาพจาก : shutterstock.com / RosaLin Zhen Zhen

สำหรับขั้นตอนการโอนรถข้ามจังหวัด สามารถนำเอกสารไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ได้ กรอกเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย หากต้องการใช้เลขทะเบียนเดิมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนนี้ได้เลย จากนั้นให้รอดำเนินการประมาณ 3 วัน เจ้าหน้าที่จะนัดให้นำรถเข้ามาตรวจสภาพที่สำนักงาน หากไม่ได้ใช้เลขทะเบียนเดิมเจ้าหน้าที่จะทำการถอดป้ายทะเบียนเดิมออก และในวันรับเล่มทะเบียนให้เตรียมเอกสารมาอีก 1 ชุด ได้แก่ 

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีชื่อผู้ครอบครองเป็นนิติบุคคล)

4. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ของผู้โอนและผู้รับโอน

5. ใบคำขอโอนรถและรับรถ

จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อรอรับป้ายทะเบียนและเล่มทะเบียนใหม่

การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

เมื่อมีการซื้อ-ขายรถ ผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์โดยแจ้งต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญา หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดมีค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

โอนรถได้ที่ไหนและมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

การโอนรถสามารถติดต่อดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่ผู้โอนมีที่อยู่ในเล่มทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นำรถไปตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากไฟแนนซ์ไปยังผู้เช่าซื้อไม่ต้องตรวจสภาพรถ)

2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนรถ

3. รับเล่มทะเบียนรถคืนและใบเสร็จรับเงิน (และแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีย้ายจังหวัดหรือเปลี่ยนทะเบียน)

โอนรถต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

1. ค่าอากรแสตมป์ 50 บาท ต่อราคาประเมิน 10,000 บาท เช่น รถยนต์มีราคาประเมิน 100,000 บาท จะเสียค่าอากรแสตมป์ 500 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท

3. กรณีมีการเปลี่ยนทะเบียนรถ ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 2 แผ่น หน้า-หลัง 200 บาท

4. กรณีเล่มทะเบียนชำรุดเสียค่าเปลี่ยน 100 บาท

5. ค่าคำขอ 5 บาท

ทั้งนี้ ก่อนการโอนรถ โอนกรรมสิทธิ์รถทุกชนิด ควรตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการโอนรถที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเองได้ หรือการโอนมรดกกรณีผู้ครอบครองเดิมเสียชีวิต พร้อมกับดูสถานที่ที่จดทะเบียนแจ้งใช้รถไว้ จะได้ดำเนินการในสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่ถูกต้อง

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ค่าโอนรถยนต์ 2566 กี่บาท และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 4 เมษายน 2566 เวลา 23:57:33 69,842 อ่าน
TOP