x close

การโอนรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน มีขั้นตอนอย่างไร ค่าใช้จ่ายกี่บาท

โอนรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่บาท

การโอนรถต้องแจ้งนายทะเบียนกี่วัน

ซื้อ-ขายรถยนต์ ต้องการเปลี่ยนเจ้าของรถ โอนมรดก การโอนรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน หากยังไม่โอนทันทีได้หรือไม่ และการโอนรถต้องไปดำเนินการที่ไหน มีขั้นตอนรวมถึงต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนรถนั้นคำนวณอย่างไร ใช้เงินกี่บาท ทุกข้อสงสัยเรารวมมาให้ครบทั้งหมดแล้วที่นี่

การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

เมื่อมีการซื้อ-ขายรถ ผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์โดยแจ้งต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งบางบก ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญา หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดมีค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

โอนรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. เล่มทะเบียนรถ (ต้องลงลายมือชื่อผู้ประกอบการขนส่งและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนแล้ว)

2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

3. สัญญาซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี

4. สำเนาใบมรณบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)

5. แบบคำขอโอนและรับโอน โดยกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว

6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีผู้โอนและ/หรือผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (เช่น โอนลอย)

ทั้งนี้ ต้องนำรถยนต์เข้าตรวจสอบสภาพก่อนยื่นเอกสารที่กรมการขนส่งทางบก

การโอนรถต้องแจ้งนายทะเบียนกี่วัน

ภาพจาก : shutterstock.com / RosaLin Zhen Zhen

สถานที่ติดต่อและขั้นตอนการดำเนินการโอนรถ

สามารถติดต่อดำเนินการโอนรถได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่ผู้โอนมีที่อยู่ในเล่มทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นำรถไปตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากไฟแนนซ์ไปยังผู้เช่าซื้อ ไม่ต้องตรวจสภาพรถ)

2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนรถ

3. รับเล่มทะเบียนรถคืนและใบเสร็จรับเงิน (และแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีย้ายจังหวัดหรือเปลี่ยนทะเบียน)

โอนรถต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

1. ค่าอากรแสตมป์ ขึ้นอยู่กับราคาประเมินสภาพรถ (คิดอัตรา 10,000 บาท ต่อ 50 บาท) เช่น ราคาประเมิน 100,000 บาท จะเสียค่าอากรแสตมป์ 500 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท

3. กรณีมีการเปลี่ยนทะเบียนรถ ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 2 แผ่น หน้า-หลัง 200 บาท

4. กรณีเล่มทะเบียนชำรุดเสียค่าเปลี่ยน 100 บาท

5. ค่าคำขอ 5 บาท

ทั้งนี้ โอนกรรมสิทธิ์รถทุกชนิดสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่มีชื่อและที่อยู่ของผู้โอนแจ้งใช้รถไว้ปรากฏอยู่เท่านั้น ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
การโอนรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน มีขั้นตอนอย่างไร ค่าใช้จ่ายกี่บาท อัปเดตล่าสุด 27 เมษายน 2565 เวลา 17:56:51 809 อ่าน
TOP