x close

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เบิกอะไรได้บ้าง ให้ความคุ้มครองแค่ไหนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ที่ต้องต่อเป็นประจำทุกปี รู้หรือไม่ว่าหากเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด สามารถเบิกอะไรได้บ้าง

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์เบิกอะไรได้บ้าง

ใครที่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์น่าจะต้องเคยต่อ พ.ร.บ. เพราะเป็นสิ่งที่เจ้าของรถทุกคนจะต้องดำเนินการก่อนต่อภาษีประจำทุกปี เพราะ พ.ร.บ. คือ ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กฎหมายบังคับให้ยานพาหนะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำทุกคัน เพื่อเป็นหลักประกันเบื้องต้นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี หรือบุคคลอื่นที่ประสบอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ ซึ่งรายละเอียดความคุ้มครองของ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ มีอะไรอีกบ้าง เบิกได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง วันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันแล้ว

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ มีความสำคัญอย่างไร ?

พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คือ การทำประกันภัยชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้หากเกิดอุบัติเหตุ โดยจะอยู่ในความดูแลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ให้ความคุ้มครองต่อตัวบุคคล โดยไม่รวมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือเสาไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เบิกอะไรได้บ้าง ?

หากเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ จะให้ความคุ้มครองเบื้องต้นทันที กรณีได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ รวมถึงเสียชีวิต แม้ไม่มีคู่กรณี เช่น ขี่รถล้มเอง หรือขี่รถชนวัตถุสิ่งของบนถนน รวมถึงอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี โดยยังไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิด โดยสามารถเบิกค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

 • หากเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับเงินชดเชย 35,000 บาทต่อคน

 • หากเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะตามมาภายหลังเข้ารับการรักษา จะได้รับเงินชดเชยสูงสุด 65,000 บาท

กรณีเกิดอุบัติเหตุ พิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก

เมื่อพิสูจน์ได้ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูก พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 80,000 บาท

 • หากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินชดเชย 300,000 บาท

 • หากสูญเสียอวัยวะ จะแบ่งออกเป็น

  • นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป ชดเชย 200,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ชดเชย 250,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน ชดเชย 300,000 บาท
 • หากต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยใน จะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 20 วัน

กรณีเกิดอุบัติเหตุ พิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายผิด

สำหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นฝ่ายผิด หากเกิดการบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่ผิดจะได้รับความคุ้มครองแค่ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนฝ่ายที่ถูกจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น และได้รับเงินสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

เบิก พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

เบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล หรือใบสรุปหน้างบ หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาล

กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ และหลักฐานรับรองแสดงถึงการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร เช่น หนังสือรับรองความพิการ

3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์เบิกอะไรได้บ้าง

กรณีเสียชีวิต

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบมรณบัตร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และ/หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากรถ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าเสียหายของบริษัทประกันภัยจะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายเท่านั้น หากผู้เสียหายไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลใดที่ไว้วางใจกระทำการแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ส่วนการจ่ายค่าเสียหาย ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คตามชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็คให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น

เบิก พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ได้ที่ไหน ?

ในส่วนของการเบิกเงินประกัน พ.ร.บ. นั้น ผู้ประสบเหตุ หรือญาติ หลังจากที่เตรียมเอกสารครบแล้ว สามารถดำเนินการติดต่อยื่นเรื่องได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

หากไม่ต่อ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ จะมีความผิดอย่างไร ?

การขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีหรือยังไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. หากถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจจะมีความผิดและมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากต่อ พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้วแต่ไม่แสดงเครื่องหมายหรือติดป้ายสี่เหลี่ยมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ทั้งนี้ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นประกันภัยภาคบังคับ และมีความสำคัญมากหากเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด เพราะจะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกกรณี รวมถึงเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต หากพิสูจน์แล้วว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นฝ่ายถูกยังได้รับเงินสินไหมทดแทนเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ดี แม้จะมี พ.ร.บ. ที่ให้ความคุ้มครอง แต่เราควรขี่มอเตอร์ไซค์หรือยานพาหนะต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง พ.ร.บ. ภาษีรถจักรยานยนต์

ขอบคุณข้อมูลจาก : rvp.co.th, (2)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เบิกอะไรได้บ้าง ให้ความคุ้มครองแค่ไหนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อัปเดตล่าสุด 20 เมษายน 2566 เวลา 13:17:41 177,320 อ่าน
TOP