x close

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์เบิกอะไรได้บ้าง ให้ความคุ้มครองแค่ไหนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ที่ต้องต่อเป็นประจำทุกปี รู้หรือไม่ว่าหากเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด สามารถเบิกอะไรได้บ้าง 

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์เบิกอะไรได้บ้าง

ใครที่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับคำว่า พ.ร.บ. เพราะเป็นสิ่งที่เจ้าของรถทุกคนจะต้องดำเนินการต่อให้เรียบร้อยพร้อม ๆ กับการต่อภาษีประจำปี ทั้งนี้ พ.ร.บ. คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่บังคับให้รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำทุกคัน เพื่อเป็นหลักประกันในเบื้องต้นให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี หรือบุคคลอื่นที่ประสบอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ ซึ่งรายละเอียดความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์นั้นมีอะไรอีกบ้าง เบิกได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง วันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันแล้ว

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ มีความสำคัญอย่างไร ?

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ หรือ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ เปรียบเสมือนการทำประกันภัยชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยจะอยู่ในความดูแลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. นั้นจะให้ความคุ้มครองแค่ตัวบุคคล ไม่รวมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ

ไม่ต่อ พ.ร.บ. จักรยานยนต์ จะมีความผิดอย่างไร ?

การขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีหรือยังไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. หากถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจจะมีความผิดและมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากต่อ พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้วแต่ไม่แสดงเครื่องหมายหรือติดป้ายสี่เหลี่ยมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ เบิกอะไรได้บ้าง ?

หากเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์จะให้ความคุ้มครองในเบื้องต้นทันที โดยยังไม่ต้องมีการพิสูจน์ความผิด รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ล้มเอง หรือเฉี่ยวชนกับสิ่งกีดขวางบนท้องถนน ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครอง ดังนี้

  • เบิกค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน
  • หากเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับเงินชดเชย 35,000 บาทต่อคน
  • หากเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะตามมาภายหลังเข้ารับการรักษา จะได้รับเงินชดเชยสูงสุด 65,000 บาท

กรณีเกิดอุบัติเหตุ พิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก

เมื่อพิสูจน์แล้วว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เราเป็นฝ่ายถูก พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมซึ่งครอบคลุมตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 80,000 บาท
  • หากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินชดเชย 300,000 บาท
  • หากสูญเสียอวัยวะ จะแบ่งออกเป็น

- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป ชดเชย 200,000 บาท

- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ชดเชย 250,000 บาท

- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน ชดเชย 300,000 บาท

  • หากต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยใน จะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์เบิกอะไรได้บ้าง

กรณีเกิดอุบัติเหตุ พิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายผิด

สำหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าเราเป็นฝ่ายผิด หากเกิดการบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่ผิดจะได้รับความคุ้มครองแค่ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนฝ่ายที่ถูกจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น และได้รับเงินสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

เบิก พ.ร.บ. จักรยานยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เบิก พ.ร.บ. จักรยานยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

เบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล หรือใบสรุปหน้างบ หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาล

กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ และหลักฐานรับรองแสดงถึงการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร เช่น หนังสือรับรองความพิการ

3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

กรณีเสียชีวิต

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบมรณบัตร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และ/หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากรถ

การจ่ายค่าเสียหายของบริษัทประกันภัยจะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น หากผู้เสียหายนั้นไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลใดที่ไว้วางใจให้มากระทำการแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ การจ่ายค่าเสียหายนั้นทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็คให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ถือว่ามีความสำคัญมากหากเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด เพราะจะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกกรณี รวมถึงเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต หากพิสูจน์แล้วว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นฝ่ายถูกยังได้รับเงินสินไหมทดแทนเพิ่มเติมอีกด้วย อย่างไรก็ดี แม้จะมี พ.ร.บ. ที่ให้ความคุ้มครองแต่ก็เป็นสิทธิ์ที่ไม่ควรใช้ เราควรขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือยานพาหนะต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : rvp.co.th, (2

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์เบิกอะไรได้บ้าง ให้ความคุ้มครองแค่ไหนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อัปเดตล่าสุด 25 เมษายน 2565 เวลา 17:28:01 47,642 อ่าน
TOP