x close

เมาแล้วขับ ปรับเท่าไหร่ มีโทษอย่างไรบ้าง

เปิดบทลงโทษเมาแล้วขับโดนปรับเท่าไร ดื่มแค่ไหนถือว่าผิดกฎหมาย เมาแล้วขับหากเกิดอุบัติเหตุประกับรับผิดชอบหรือไม่ เสี่ยงติดคุกหรือเปล่า มาหาคำตอบกัน

เมาแล้วขับ

อุบัติเหตุจากรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในทุกวันนี้ นอกจากความประมาท ไม่เคารพกฎจราจร หรือการใช้ความเร็วที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งที่จัดอยู่ในลำดับต้น ๆ ของการเกิดอุบัติเหตุ นั่นก็คือ เมาแล้วขับ เพราะการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้ความสามารถในการขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะต่าง ๆ ลดลง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและของผู้อื่น 

ทั้งนี้ การดื่มแล้วขับ กฎหมายได้มีการกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไว้อย่างชัดเจน ว่าจะต้องมีปริมาณไม่เกินเท่าใดถึงจะไม่ผิดกฎหมาย หากเกินจะต้องเสียค่าปรับ และยิ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุจะมีบทลงโทษเพิ่มอีกด้วย 

ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไร ถือว่าเมาแล้วขับ

เดิมทีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดถูกกำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินกว่า 50 มิลลิกรัม ถ้าเกินถือว่าเมาแล้วขับ ซึ่งนั่นเป็นข้อกฎหมายเดิมที่ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ. 2537 ที่ล่าสุดได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในกฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2550 

เกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ถือว่าเมาแล้วขับ โดยได้เพิ่มเงื่อนไข 4 ผู้ขับขี่ในกรณีต่อไปนี้ถ้ามีแอลกอฮอล์เกินกว่า 20 มิลลิกรัม ให้ถือว่าเมาแล้วขับ ได้แก่

 • ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
 • ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ชั่วคราว (ใบขับขี่แบบ 2 ปี)
 • ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ประเภทอื่น ซึ่งใช้แทนกันไม่ได้
 • ผู้ขับขี่ที่ถูกยกเลิกใบขับขี่ หรืออยู่ระหว่างการพักใช้งานใบขับขี่

เมาแล้วขับ มีโทษอย่างไรบ้าง

สำหรับบทลงโทษของการเมาแล้วขับนั้น มีความหนัก-เบาแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่เสียค่าปรับ ถูกพักใช้หรือยกเลิกใบขับขี่ ไปจนถึงขั้นจำคุก

 • เมาแล้วขับ หากถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ที่ขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่
   
 • เมาแล้วขับ จนทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ ผู้ที่ขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่
   
 • เมาแล้วขับ จนทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้ที่ขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-6 ปี ปรับตั้งแต่ 40,000-120,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้น มีกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
   
 • เมาแล้วขับ จนทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย ผู้ที่ขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท พร้อมถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที
เมาแล้วขับ

เมาแล้วขับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุประกันจ่ายไหม

กรณีเมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบหรือไม่นั้น เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัย ซึ่งประกันภัยที่คุ้มครองอุบัติเหตุทางรถยนต์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า พ.ร.บ. คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำ เพื่อเป็นหลักประกันในเบื้องต้นให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทั้งรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ 

สำหรับกรณีที่เมาแล้วขับประกันภัยภาคบังคับจะไม่มีการพิสูจน์ว่าใครถูกหรือผิด แต่จะให้ความคุ้มครองเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีที่บาดเจ็บหรือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตแก่ทั้งสองฝ่ายทันที ส่วนความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น รถยนต์ ประกันภัยภาคบังคับจะไม่ให้ความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ การทำประกันภัยที่เกิดขึ้นตามความสมัครใจของเจ้าของรถ โดยเป็นการซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันภัยภาคบังคับ ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองทั้งตัวบุคคลและทรัพย์สิน โดยจะมีประกันภัยให้เลือกหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ ประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2+ และประกันชั้น 3+ ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป

ในส่วนของการเมาแล้วขับถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะให้ความคุ้มครองทั้งตัวของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี แต่ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัม ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายหรือคู่กรณีเท่านั้น โดยจะไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัย

อย่างไรก็ตาม การเมาแล้วขับนอกจากจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินหรือชีวิตของทั้งตัวเองและผู้อื่นแล้ว โทษของการเมาแล้วขับถือว่ามีอัตราโทษที่รุนแรงมากเช่นกัน แถมประกันภัยรถยนต์ยังไม่ให้ความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุ ถือเป็นความเสียหายหลายต่อเลยทีเดียว ฉะนั้นใครที่ชอบดื่ม ปาร์ตี้สังสรรค์ ไม่ควรขับรถด้วยตัวเอง ควรใช้บริการรถสาธารณะหรือแท็กซี่จะดีกว่า

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เมาแล้วขับ ปรับเท่าไหร่ มีโทษอย่างไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 4 เมษายน 2565 เวลา 18:08:22 2,502 อ่าน
TOP