x close

ECO Sticker เริ่มแล้ว ก่อนซื้อรถอย่าลืมดู

ECO Sticker

          ECO Sticker ติดสติ๊กเกอร์แสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล ECO Sticker นโยบายจากกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง เพื่อผู้บริโภคอย่างเรา ๆ

          ในปี พ.ศ. 2559 จะเกิดความเคลื่อนไหวใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทย สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2555 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ (ภาษี CO2) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านราคาจำหน่ายในรถยนต์หลากหลายรุ่น

ECO Sticker

          กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดแนวทางให้รถยนต์ต้องติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือ ECO Sticker ซึ่งในหลายประเทศก็ใช้ระบบนี้เช่นกัน

          ในฉลาก ECO Sticker ระบุถึงข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับตัวรถ ซึ่งเป็นแนวทางคล้ายกับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก

          ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ได้ผลประโยชน์เต็ม ๆ  สามารถดูข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อรถได้ป็นอย่างดี อาทิ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง, มาตรฐานระบบเบรก, การทดสอบชน และอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน

ECO Sticker

          นอกจากนี้ยังมี QR Code เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถตรวจสอบได้ และกำลังจะเปิดฐานข้อมูลรถยนต์ให้เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมนี้ในเว็บไซต์ car.go.th ซึ่งเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรม

รูป ECO Sticker จริงจากค่ายรถยนต์

ECO Sticker Mazda 2 Diesel 2015

ECO Sticker
ภาพจาก mazda

ECO Sticker


ECO Sticker Honda Accord Hybrid Tech 2015

Honda Accord Hybrid
ภาพจาก Honda

ECO Stickerเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ECO Sticker เริ่มแล้ว ก่อนซื้อรถอย่าลืมดู อัปเดตล่าสุด 2 ตุลาคม 2558 เวลา 17:52:53 10,067 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP