x close

ออกกฎใหม่ ! รถเลนขวาสุดวิ่งได้ 120 กม./ชม. แต่ห้ามวิ่งช้ากว่า 100 กม./ชม.

          ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ รถเลนขวาสุดวิ่ง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ห้ามต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่มีเหตุขัดข้องในช่องทางเดินรถ

รถ

          วันที่ 10 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 ที่ลงนามโดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทำงหลวงชนบทที่มีทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพงและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ตามที่ผู้อำนวยการหลวงประกาศกำหนด ดังนี้

          - รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่ง คนโดยสารเกินสิบห้าคน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

          - รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

          - รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กฎจราจร
          
          - รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

          - รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 7 คนแต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

          - รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

          - รถอื่นนอกเหนือจากข้างต้น ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ หากรถดังกล่าวอยู่ในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัยมีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ออกกฎใหม่ ! รถเลนขวาสุดวิ่งได้ 120 กม./ชม. แต่ห้ามวิ่งช้ากว่า 100 กม./ชม. อัปเดตล่าสุด 13 มีนาคม 2564 เวลา 00:07:52 23,248 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP