x close

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

รวมข้อมูลเงื่อนไขและมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ช่วยเหลือพักชำระค่าผ่อนรถ พักหนี้รถยนต์ จากธนาคาร สถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการเงินเนื่องจากวิกฤต COVID-19 ระบาด

พักชำระหนี้รถยนต์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือ เชื้อไวรัสโคโรนา ในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อดูจากรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นติดต่อกันมาหลายวัน โดยรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้พยายามออกมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้ได้ ไล่ตั้งแต่การให้คำแนะนำ ขอความร่วมมือ ไปจนถึงประกาศให้งดกิจกรรมและให้สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า หยุดทำการ 

แน่นอนว่ามาตรการทั้งหลายได้ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน และยิ่งกว่านั้นยังส่งผลไปถึงเรื่องของรายได้และการดำรงชีวิตของหลาย ๆ คนด้วย ซึ่งพร้อมกันนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้มีแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงในส่วนของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ยังคงมีภาระต้องชำระหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือเรียกง่าย ๆ ว่ายังคงต้องจ่ายค่าผ่อนรถอยู่ ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารและสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ ที่ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือในลักษณะของการพักชำระหนี้ หรือผ่อนผันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ธนาคารธนชาต
พักชำระหนี้รถยนต์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

 • ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด

 • ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

 • ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด

 • วันค้างตามสัญญาต้องไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่แจ้งขอเข้าโครงการ (หากเกิน 60 วัน ต้องชำระค่างวดก่อนถึงเข้าร่วมโครงการได้)

 • ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทุกคนที่มีชื่อในสัญญา ต้องมาลงนามในเอกสารพร้อมกัน ณ วันนัดเซ็นสัญญากับธนาคาร

 • ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563

 • การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน

 • กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)

เอกสารที่ต้องใช้

 • กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ที่เว็บไซต์ คลิก

 • สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ) 2 ฉบับ

 • สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ) (ถ้ามี) 2 ฉบับ

 • กรณีผู้มีรายได้ประจำ - เอกสารยืนยันรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, statement ย้อนหลัง 3 เดือน

 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว - เอกสารประกอบอาชีพ, เอกสารยืนยันรายได้ หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่าได้รับผลกระทบ

 • เอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการหรือเอกสารรับรองจากสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

 • รูปถ่ายกิจการ (กรณีที่ไม่มีหนังสือรับรอง)

 • ภาพถ่ายรถยนต์ 4 ภาพ ประกอบด้วย ด้านหน้ารถเห็นทะเบียนรถชัดเจน ถ่ายพร้อมเจ้าของรถ, ภาพด้านข้างซ้ายและขวาของตัวรถ, ภาพด้านหลังเห็นทะเบียนรถชัดเจน, พรินต์ประกอบการยื่นขอพักชำระหนี้ 

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร. 1770

 • เว็บไซต์หลักของ ธนาคารธนชาต

เทคนิคการขออนุมัติ

 • กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ จากนั้นจึงโทร. ไป 1770 (ต้องโทร. ให้ติดด้วย)

 • ถ้าโทร. ไม่ติดแนะนำให้ไปที่ธนาคารโดยตรงพร้อมเอกสารเลย

 • ทำเรื่องเสร็จแล้วกลับบ้านได้ รอรับ SMS ยืนยันคำขอ เพื่อติดต่อกลับธนาคารตามเบอร์ติดต่อในข้อความ SMS เพื่อนัดหมายลงนามสัญญา (ไม่เกิน 5 วัน) 

 • วันที่ทำสัญญาต้องไปทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำ ดังนั้น ควรนัดหมายผู้ค้ำให้ทำตัวว่างไว้ด้วย

ธนาคารกสิกรไทย
พักชำระหนี้รถยนต์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

 • ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 60% เป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน (ขยายระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 7 เดือน) โดยค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือให้ชำระในงวดสุดท้าย

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

เป็นพนักงานในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบต่อไวรัสโคโรนา ดังต่อไปนี้

 • ธุรกิจทัวร์นำเที่ยว

 • โรงแรม

 • ร้านอาหาร

 • ธุรกิจรับจองที่ตั๋วที่พักและตั๋วโดยสาร

 • การขนส่งผู้โดยสารทั้งทางอากาศ บก น้ำ เช่น ธุรกิจรถเช่า

 • ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงการค้าอัญมณี และเครื่องประดับ

 • สปา นวดแผนไทย

 • ไกด์

 • แอร์โฮสเตส สจวร์ด

เอกสารที่ต้องใช้

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชน  / สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุข้อความ “ขอปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์.........." พร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

 • เลขที่สัญญาหรือทะเบียนรถ

 • เบอร์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน/เบอร์ที่ทำงาน

 • อาชีพ/แหล่งที่มาของรายได้

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • สถานที่ทำงานปัจจุบัน

 • รายได้ต่อเดือน

 • ผลกระทบที่ได้รับ

นิติบุคคล

 • จดหมายแจ้งความประสงค์ ระบุข้อความ “ขอปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์........."  พร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  • เลขที่สัญญาหรือทะเบียนรถ

  • เบอร์มือถือ/เบอร์ที่ทำงาน

  • ประเภทธุรกิจและแหล่งที่มาของรายได้

  • ผลกระทบที่ได้รับ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 • เอกสารทุกฉบับ: กรุณาลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัท

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • K-Contact Center 02-888-8888

 • KBank Live ผ่าน facebook messenger คลิก

สำหรับช่องทางการส่งเอกสาร

 • ส่งเอกสารทาง Fax 02-6969966 กด 6 หากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารจะมี SMS แจ้งกลับภายใน 1 วันทำการ

 • ส่งเอกสารทาง E-mail: klcontactcenter@kasikornleasing.com พร้อมแนบไฟล์สกุล PDF หรือ Tiff เท่านั้น

เทคนิคการขออนุมัติ

 • บางสาขาได้ปิดให้บริการชั่วคราวไปแล้ว ให้เช็กที่หน้าแฟนเพจ KBank Live ก่อนที่จะออกไปธนาคาร จะได้ไม่ไปเสียเที่ยว

 • เน้นการติดต่อผ่าน facebook messenger จะดีที่สุด

 • หากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารจะมี E-mail ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

 • เมื่อทางบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อแจ้งผลพิจารณาประมาณ 5 วันทำการ 

 • หากเกินระยะเวลาสามารถติดต่อ K-Leasing Contact Center โทร. 02-696-9999 ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. เพื่อประสานงานติดตามผลให้ท่านอีกครั้ง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พักชำระหนี้รถยนต์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

 • ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ลดลง เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

เอกสารที่ต้องใช้

 • เขียนใบคำร้องที่ธนาคารโดยตรงหรือเข้าไปกรอกข้อมูลที่ โครงการรับเรื่องจากลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 คลิก

 • รายละเอียดที่ต้องกรอกข้อมูลคือ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขทะเบียนรถ, เลขที่สัญญาเช่า-ซื้อ, อาชีพปัจจุบัน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

 • จากนั้นยื่นใบคำร้องไว้ที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • call center 1572 หรือ 02-740-7400, 02-627-6010

เทคนิคการขออนุมัติ

 • เข้าไปกรอกข้อมูลที่ โครงการรับเรื่องจากลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 คลิก

 • โทร. ติดต่อไปที่ 02-627-6010 แล้วกด 4 เลย จะมีเสียงอัตโนมัติบอกว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่กรุณารอสักครู่ ถ้ารอให้ กด 1 เลย ถ้ายังไม่ติดทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จะกว่าจะติด

 • ถ้าติดแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่รับสาย ให้แจ้งว่าต้องการพักชำระหนี้ เจ้าหน้าที่จะถามข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลรถ และผลกระทบที่ได้รับว่า รายได้ก่อนมี Covid-19 มีเท่าไหร่ และช่วงแพร่ระบาดรายได้ลดลงอย่างไร

 • จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปให้ว่าต้องพักเดือนไหน ชำระอีกครั้งเดือนไหน ไม่ต้องยื่นเอกสาร

 • ถ้าเป็นลูกค้าชั้นดี ไม่เคยผิดนัดชำระ ไม่เคยค้างค่างวด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ถ้าอนุมัติแล้ว จะมี SMS ยืนยันอีกครั้งภายใน 30 วัน เก็บไว้เป็นหลักฐานได้

ถ้าโทร. ไม่ติดจริง ๆ ให้แชตผ่าน Facebook messenger ไป เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทักแชตกลับมาเอง แต่อาจรอนานหน่อย อดทนโทร. ไปได้ผลมากกว่า

ธนาคารเกียรตินาคิน
พักชำระหนี้รถยนต์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

 • พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

 • เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

 • ในกรณีที่เป็นลูกค้าชั้นดีและไม่เคยค้างชำระ อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้

 • สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการพักชำระหนี้ผลกระทบจาก Covid-19 ได้เลย คลิก

 • ไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมเพราะธนาคารมีข้อมูลเราอยู่แล้ว

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • กรอกแบบฟอร์มขอพักชำระหนี้รอไว้ได้เลย โทร. ไปไม่มีประโยชน์เพราะติดยากมาก

 • รอลุ้นรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติ ถ้ามั่นใจว่าประวัติดีก็รอข่าวดีได้เลย 

 • แจ้งผลการอนุมัติพักชำระหนี้หรือรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ธนาคารไทยพาณิชย์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

 • พักชำระยอดสูงสุด 6 เดือน 

 • ขยายระยะเวลาออกไปโดยคิดดอกเบี้ยเหมือนเดิม

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

 • ในกรณีที่เป็นลูกค้าชั้นดี และไม่เคยค้างชำระ ลูกค้าจะได้พักค่างวดเป็นเวลา 6 เดือน

 • นอกเหนือจากนี้ อาจต้องพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

เอกสารที่ต้องใช้

 • พิจารณาเป็นกรณี แต่หลัก ๆ คือ บัตรประชาชนเจ้าของรถ คนค้ำ เลขทะเบียนรถและเลขที่สัญญาเช่าซื้อ

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • Call Center 02-777-7777

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

 • ตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ยังเปิดให้บริการอยู่ได้ที่ SCB EASY App, LINE SCB Connect และที่เว็บไซต์ คลิก

เทคนิคการขออนุมัติ

 • เนื่องจาก SCB ไม่มีการกรอกข้อมูลผ่านทางออนไลน์ แม้แต่การไปสาขาก็ไม่ช่วยอะไรเพราะเจ้าหน้าที่จะให้เราโทร. ติดต่อเองอยู่ดี ดังนั้น ต้องโทรศัพท์เข้าไปเท่านั้น ปลอดภัยกว่าด้วย

 • ติดต่อไปที่ 02-777-7777 แล้วกด 4 เลย จะมีเสียงอัตโนมัติบอกว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่กรุณารอสักครู่ ถ้ารอให้ กด 0 ถ้ายังไม่ติดทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะติด

 • เมื่อติดแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไว้ จากนั้นรอติดต่อกลับภายใน 5-10 วัน

 • โทร. ตอนกลางคืนง่ายกว่ากลางวัน

ธนาคารทิสโก้

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

 • ลดภาระการผ่อนชำระ

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

 • ลดค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

 • พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

เอกสารที่ต้องใช้

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ขอให้ผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม/ผู้ค้ำประกัน ทุกท่านนำเอกสารไปยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างละ 2 ชุด ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

 • เอกสารรับรองจากทางราชการ (ถ้ามี)

 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สัญญาว่าจ้าง / ทะเบียนการค้า กรณีบุคคลธรรมดา

 • หนังสือรับรองบริษัท / สัญญาว่าจ้าง / ทะเบียนการค้า กรณีนิติบุคคล

 • หลักฐานอื่นๆ  

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • 02-080-6000 หรือ 02-633-6000 กด 1

 • เว็บไซต์หลักของ Tisco คลิก

เทคนิคการขออนุมัติ

 • ยื่นเอกสารได้ที่ธนาคารทิสโก้ ตามสาขาที่ให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

 • เข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ (ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์)

 • ช่องทางออนไลน์ไม่ค่อยได้คำตอบ เข้าไปคุยที่สาขาเลยดีที่สุด

โตโยต้า ลีสซิ่ง
พักชำระหนี้รถยนต์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

 • ขยายโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าในทุก ๆ กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ

 • ให้สามารถขอพักชําระหนี้ได้ไม่เกิน 90 วัน สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2563

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

 • สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดี และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง (กรณีลูกค้าที่ค้างชำระเกิน 60 วัน จะต้องชำระค่างวดให้เหลือยอดคงค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)

 • การดำเนินการพักชำระหนี้นี้ ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)

 • บริษัทยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชำระหนี้

 • การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้

 • เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยง ให้กรอกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์เท่านั้น คลิก

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • ติดต่อผ่านทาง CIS (call center 02-6605555) 

 • เว็บไซต์ของ Toyata Leasing Thailand

 • Facebook Messenger: Toyota Leasing Thailand

เทคนิคการขออนุมัติ

 • ไปสำนักงานใหญ่หรือไปศูนย์บริการไม่มีประโยชน์ เพราะรับเรื่องผ่านออนไลน์เท่านั้น อยู่บ้านกรอกข้อมูลตามลิงก์ที่ให้ไว้แน่นอนกว่า

 • ถ้าเงื่อนไขตรงตามที่กำหนด กรอกข้อมูลทางออนไลน์แล้ว รอฟังข่าวดีได้เลย ภายใน 7 วันทำการ มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแน่นอน 

 • เจ้าหน้าที่มีน้อย และกลัวติดเชื้อเหมือนกัน ดังนั้นใจเย็น ๆ

ฮอนด้า ลีสซิ่ง

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

 • พักชำระค่างวดสูงสุด 3 เดือน

 • ไม่มีค่าปรับผิดนัดชำระ

 • ไม่ติด blacklist เครดิตบูโร

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

 • ผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 • ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่ลงทะเบียน

 • ลูกค้าที่ประกอบอาชีพในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ อันได้แก่

  • ทัวร์ ไกด์ การท่องเที่ยว

  • ร้านค้าปลอดภาษี duty free

  • โรงแรม รีสอร์ต ห้องพัก

  • สายการบิน

  • กลุ่มธุรกิจที่ปิดให้บริการตามประกาศรัฐบาล 

 • ลูกค้าในกลุ่มเจ้าของธุรกิจ กลุ่มพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท สามารถยื่นคำร้องได้ แต่จะพิจารณาเป็นรายกรณี 

เอกสารที่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและระบุข้อความ “ขอพักชำระหนี้”

 • เอกสารแสดงอาชีพ เช่น บัตรพนักงาน

 • หลักฐานแสดงการลดลงของรายได้ เช่น ประกาศปิดโรงงานหรือบริษัท 

 • สัญญาเช่าซื้อและเลขทะเบียนรถ

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • ลงทะเบียนยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ คลิก

 • Call Center 02-736-4288

เทคนิคการขออนุมัติ

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3-17 เมษายน 2563

 • ลูกค้าฮอนด้าที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

 • ยังคงพิจารณาจากประเภทธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยวเป็นหลักอยู่ แต่สายอาชีพอื่น ๆ ถ้าส่งค่างวดตรงตามกำหนดและไม่เคยขาดส่ง อาจมีลุ้นพิจารณา

 • ในกรณีที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท ควรมีใบรับรองหรือเอกสารแสดงการได้รับผลกระทบที่ทางบริษัทออกให้ด้วยเพื่อเพิ่มน้ำหนักในการรับการพิจารณา 

 • ส่งไฟล์แนบเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ แนะนำให้ส่งเป็นไฟล์ .jpg หรือ .png และควรใส่ลายน้ำลงไปในภาพด้วยเพื่อความปลอดภัย 

ราชธานีลิสซิ่ง

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-431-9000

อีซูซุ - Tri Petch Isuzu Leasing

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

 • ลูกค้าจะได้รับพิจารณาเลื่อนระยะเวลาการชำระค่างวดออกไป สูงสุดไม่เกิน 6 งวด

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

 • ผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

 • มีประวัติการผ่อนชำระค่างวดล่าช้าไม่เกิน 7 วัน

เอกสารที่ต้องใช้

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ คลิก

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • เลชที่สัญญาเช่าซื้อ

 • เอกสารแสดงผลกระทบที่ได้รับจากวิกฤติ COVID-19

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร. 1336 หรือเบอร์ 02-792-2000

 • แฟนเพจ Tri Petch Isuzu Leasing

เทคนิคการขออนุมัติ

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ISUZU Leasing Connect (อีซูซุลิสซิ่งคอนเนค) ได้จาก Google Play Store หรือ App Store เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที และน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้ว

 • กรอกรายละเอียดและส่งเอกสารให้ครบ

 • จากนั้นรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ได้เลย ถ้าผ่านเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด มีโอกาสอนุมัติแน่นอน

Nissan

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

 • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

 • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 • พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

เอกสารที่ต้องใช้

 • พิจารณาเป็นกรณี แต่หลัก ๆ คือ บัตรประชาชนเจ้าของรถ คนค้ำ เลขทะเบียนรถและเลขที่สัญญาเช่าซื้อ

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร. 02-207-4000
 • ssanleasing.co.th อีเมล cs-support@ni

เทคนิคการขออนุมัติ

 • มีการตอบกลับทาง facebook messenger เป็นรายบุคคล ดังนั้น ยิงแชตเข้าไปเรื่อย ๆ อาจโชคดี

 • โทร. เข้าที่เบอร์ 02-207-4000 จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเลยถ้าโทร. ติด แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขคือไม่ผ่านอยู่ดี

สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่ต้องการใช้สิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรุณาติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินคู่สัญญาเพื่อสอบถามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยละเอียดอีกครั้ง

ภาพจาก bangkok-motorshow.com

ข้อมูลจาก bot.or.th, thanachartbank.co.th, krungsri.com, kasikornbank.com, kiatnakin.co.th, scb.co.th, tisco.co.th, ratchthani.com, เฟซบุ๊ก ToyotaLeasingThailand, เฟซบุ๊ก Hondaleasing

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โพสต์เมื่อ 22 มีนาคม 2563 เวลา 19:49:14 531,098 อ่าน
TOP