x close

กั๊กที่จอดรถบนถนน ผิดกฎหมาย ปรับสูงสุด 10,000 บาท คนแจ้งได้ด้วย 50%

กั๊กที่จอดรถบนถนน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้พบเห็นสามารถแจ้งจับได้ โดยมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท ขณะเดียวกันผู้แจ้งยังได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งด้วย

กั๊กที่จอดรถ

การกั๊กที่จอดรถ หรือการนำสิ่งของมาวางเพื่อกีดขวางบนถนนนั้น ปัจจุบันกลายเป็นปัญหาที่สามารถพบเห็นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะหน้าร้านค้าหรือบ้านเรือน ที่มีการนำป้าย-สิ่งของมากั๊กที่จอดรถบนถนนไว้ เพื่อกันรถให้กับลูกค้ารวมถึงรถของตนเอง ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้ในทางกฎหมายถือว่าผิด ผู้พบเห็นสามารถแจ้งจับได้ทันที

กั๊กที่จอดรถผิดกฎหมาย แจ้งตำรวจจับได้

          การกั๊กที่จอดรถถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 กล่าวคือ “ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร”

โดยคำว่า "ถนน" ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ “ถนนส่วนบุคคล” ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้

กั๊กที่จอดรถโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท ผู้แจ้งได้รับส่วนแบ่งด้วย

การกั๊กที่จอดรถด้วยการวางป้ายหรือสิ่งของตามมาตรา 19 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตามบทกำหนดโทษมาตรา 57 นอกจากนี้ผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามมาตรา 48

กั๊กที่จอดรถ แจ้งที่ไหน

เมื่อพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากการกั๊กที่จอดรถอย่างไม่ถูกต้อง นอกจากแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่แล้ว สามารถแจ้งใครได้อีกบ้าง

 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอำเภอ สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
 • ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล สำหรับในเขตเทศบาล
 • ประธานกรรมการสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
 • ปลัดสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
 • หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
 • หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
 • ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา (เขตปกครองพิเศษ)
 • รองปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา (เขตปกครองพิเศษ)
กั๊กที่จอดรถ

ภาพจาก shutterstocks.com denys davydenko

รู้อย่างนี้แล้วใครที่ชอบวางกรวย เก้าอี้ ถังน้ำ เพื่อกั๊กที่จอดรถมีหนาวแน่ ๆ เอาเป็นว่าหากไม่อยากเสียค่าปรับก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะ ส่วนผู้พบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กั๊กที่จอดรถบนถนน ผิดกฎหมาย ปรับสูงสุด 10,000 บาท คนแจ้งได้ด้วย 50% อัปเดตล่าสุด 17 มีนาคม 2565 เวลา 12:11:37 80,434 อ่าน
TOP