x close

เตรียมบังคับ รถดีเซลเก่าต้องตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษเล็งบังคับให้รถดีเซลอายุ 20 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสภาพ 2 ครั้งต่อปี หรือทุก ๆ 6 เดือน เพื่อลดปัญหา PM2.5   

รถดีเซล

อนาคตรถดีเซลเก่าอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป อาจจำเป็นต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจสภาพรถยนต์กลุ่มนี้จากปีละครั้งเป็น 2 ครั้งต่อปี หรือทุก ๆ 6 เดือน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในเมือง ซึ่งล่าสุด กรมควบคุมมลพิษ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี สำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จำนวน 2 ครั้งต่อปี สำหรับประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากรถยนต์ใช้งานต่อไป

โดยจากการศึกษาการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบ PM2.5 ที่เกิดจากการขนส่งทางถนน 51% ภาคอุตสาหกรรม 21% ครัวเรือน 10% เผาที่โล่ง 6% และอื่น ๆ อีก 12%

ซึ่งในส่วนของการขนส่งทางถนนจะมาจากรถบรรทุกและรถกระบะที่ปล่อยฝุ่นละออง PM2.5 สูงถึง 44% และรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีอัตราการปล่อย PM2.5 มากที่สุด เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีควบคุมหรือลดปริมาณฝุ่นละออง นอกจากนี้จากสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ทั่วประเทศของกรมการขนส่งทางบก รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะมีสัดส่วนของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี สูงที่สุด

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ หวังว่าการปรับเพิ่มความถี่ในการตรวจสภาพจะทำให้รถยนต์กลุ่มที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลได้รับการดูแลบำรุงรักษาที่มากขึ้น เป็นส่วนช่วยในการป้องกัน ควบคุม และลดการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรวม

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน่ารู้รถยนต์

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมมลพิษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตรียมบังคับ รถดีเซลเก่าต้องตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง อัปเดตล่าสุด 27 มิถุนายน 2567 เวลา 11:38:13 8,548 อ่าน
TOP